*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

ارزش

خدایا با که گویم شکوه بی همزبانی را 

به قول یه بلاگری اون قسمت از شعر که لازمه و مرتبطه کافیه!