*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

ارمغانی تازه

+نمیدونم چرا هروقت نزدیک امتحانات میشه من بیشتر میخوابم :)

_ خب طبیعیه 

+چراا؟

_چون :)


  • منتظر....

طنز

فصل امتحانات