*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

اول راه

اگر فرصتی باشد 

+ هدف بدون برنامه ریزی فقط یک رویاست 

جمله خوبی بود البته تو اصلش نوشته بود فقط یک ارزوست

  • منتظر....

هر حرکت یک تقدیر