*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

ایراد!

گول این و اون رو نخورید 

زمانی که همه وایستادن شما گاز بدید!

زیاد درگیر این ستاد و اون ستاد نشید اصلح رو انتخاب کنید وقتش که رسید برید رای بدید 

مملکت جوان بسیجی با معدل 11.30 نمی خواد 

  • منتظر....