*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

بهترین جمله

+کی اوضاع بهتر میشه؟ 

_ از وقتی بفهمی که همه چی به خودت بستگی داره   • منتظر....