*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

تانری

انَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبیناً 

  • منتظر....