*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

تاپشیر

+ به هیچ چیز و به هیچ کسی نمیتوان تکیه کرد 

جز خدا

  • منتظر....

سرنوشت