*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

تو را مأیوس خواهم کرد

یک روز انتقام سختی خواهم گرفت و بینی ات را به خاک خواهم مالید 

آن که پدرم را هم فریب دادی و زخمی کردی اما من زخمی نخواهم کردم

کاری خواهم کرد تا از بین برنده تو قدم بر زمین بگذارد

از انسان