*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

خواستن


+ فاصله باختن تا تاختن فقط یک کلمه است 

  • منتظر....

خودساخته

مشکلات