*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

درمانده

کاش گره کار رو پیدا می کردم

بیشتر خواب هایی که میبینم همیشه دیر میرسم 

دلیلش هم به نظرم تو خواب بهم میگم انگار پای رفتنم پای ارادم سسته اراده و نیتم درست نیست... 

نمیرسم... 

الان یادم افتاد که خواب امروز این بود که کسی داشت میافتد و دیر کردم 

دیر کردم... 


خواب های متفاوت هر شب 

و من تو همشون دیر میکنم!  چرا؟ 


تنها کلمه ای که از ترس میگم فقط یا حسینه 

  • منتظر....