*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

...

فرار از محاصره داعش 

...

  • منتظر....