*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

والعصر

یک سال دیگه همچین روزی آرزو میکنی که کاش از امروز شروع کرده بودی.. 

  • منتظر....

وقت کم است