*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

Op-amp

این هم از کار من :)

گاهی بد نیست از فعالیت و کارمون هم تصاویری  رو بذاریم 

حاصل کار من و دو دوست تبریزی و تهرانی ام 

البته ریا نباشه این بار من بیشتر کاراشو کردم :)


  • منتظر....