*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

Silence

بی سر و صدا سخت کار کنید 

 مدتی از هیاهوی دنیا دور باشید، به وقتش موفقیتتان خودش سر و صدا خواهد کرد 

...
+ ترجمه یه جمله انگلیسی بود :)

  • منتظر....

نقشه راه