*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

ilham Əliyev oyan oyan

  • منتظر....

ilham Əliyev oyan oyan