*

با هم تا ظهور

*

با هم تا ظهور

*

از زمان باید همه چی رو فهمید!

Maka

.

.

.

.

.

.

.

.

+وقتی ایده یا چیزی برای بروز کردن نداشته باشیم :)

از تصویر لذت ببرید 

شیر بلال 

  • منتظر....